Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

platné pre objednávky doručované prostredníctvom online nákupného portálu www.nutiva.sk odo dňa 01.06.2023

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť PUBLIX s.r.o., so sídlom na ul. Moyzesova č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 31004/V (v texte ďalej aj „predávajúci“, „prevádzkovateľ“ a/alebo „dodávateľ“) prevádzkuje prostredníctvom tretej osoby nákupný web portál (v texte ďalej aj „web shop“ a/alebo „nákupný portál“) na stránke www.nutiva.sk, prostredníctvom ktorého ma fyzická osoba a/alebo právnická osoba (v texte ďalej aj „záujemca“, „kupujúci“ a/alebo „dotknutá osoba“) možnosť prezerať si prevádzkovateľom na tomto nákupnom portály ponúkaný tovar, ktorý si súčasne za podmienok určených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (v texte ďalej aj „VOP“) a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar. 
 2. Adresa elektronickej pošty predávajúceho "ivana@nutiva.sk". Telefónne číslo predávajúceho +421919377467. Pracovné hodiny, počas ktorý je call centrum ako aj reklamačné stredisko predávajúceho k dispozícii sú pracovné dni od pondelka do piatka v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Predávajúci si vyhradzuje osobitné právo na zmenu týchto údajov, kedykoľvek v priebehu trvania záväzkového vzťahu s kupujúcim, pričom zmena toho-ktorého údaja bude uverejnená na www.nutiva.sk. s dňom jej platnosti. Pre zasielanie reklamácií prosím použite e-mail reklamacie@nutiva.sk.


Čl. II

Predmet úpravy

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou PUBLIX s.r.o. ako predávajúcim, či dodávateľom a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na nákupnom portály www.nutiva.sk
 2. Právne vzťahy vzniknuté medzi obchodnou spoločnosťou PUBLIX s.r.o. ako predávajúcim, či dodávateľom a kupujúcim pri kúpe a dodávke tovaru ako aj reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov toho-ktorého záväzkového vzťahu primerane spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä nie však výlučne 
 • zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonom,
 • zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  
 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.nutiva.sk (v texte ďalej aj "Reklamačný poriadok") uvedeným v čl. IX VOP. 

  

Čl. III

Definícia pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné zmluvné dojednania dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci okamihom odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 2. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.
 3. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa rozumie akákoľvek zmluva,

a) na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo, alebo

b) ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

 1. Dodávateľ je 
 1. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,
 2. podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby,
 3. podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
 1. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, či zamestnania.
 3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto okamihu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou, týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a najmä, nie však výlučne právnymi normami uvedenými v čl. II bod 2 týchto VOP. 
 4. Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z.z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
 5. Údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na nákupnom portáli nie je možné interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez nákupný portál je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. 

 

Čl. IV

Objednávka tovaru a predzmluvné informácie

 1. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v nákupnom portáli predávajúceho s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s čl. III bod 8 VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa čl. VII. 
 2. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na nákupnom portáli a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami „odkliknutím“ príslušného políčka pred odoslaním objednávky na portáli. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru ako aj cenu za jeho dodanie v zmysle čl. VII VOP
 3. Záujemca realizuje právo na kúpu tovaru nasledovným spôsobom,
 1. registráciou a to tak, že sa záujemca registruje na portály www.nutiva.sk následne tovar použitím tlačidla označenom „pridať do košíka“ vloží do virtuálneho košíka a odošle objednávku,
 2. bez registrácie a to tak, že zákazník tovar pridá do košíka v ďalších krokoch následne vyplní fakturačné údaje a odošle objednávku na tvoja@nutiva.sk
 1. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s čl. X a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Neuvedením úplných, správnych alebo pravdivých informácií v rámci registračného konania nevzniká kupujúcemu právo na uplatnenie si nároku z reklamácie z dôvodu nedodania tovaru v dodacej lehote ako ani právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade vzniku škody na strane predávajúceho tomuto vzniká právo na jej náhradu. Úspešný proces registrácie je ukončený pridelením prístupového mena a hesla, osobitný e-mail nie je posielaný. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo generované v registračnom procese na bezpečnom mieste a ochraňovať tak, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu.

 

Čl. V

Postup pri objednávaní tovaru

 1. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v ľavom tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Zaplatiť“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“.
 2. Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: a) výber tovaru  b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) odsúhlasenie obchodných podmienok, d) odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“  V každom z týchto krokov postupuje kupujúci podľa navigačných inštrukcií. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje nevyhnutné pre správne doručenie tovaru. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.
 3. Aplikácia akýchkoľvek iných podmienok kupujúceho uvedených v objednávke, inom dokumente, správe alebo v e-maile kupujúceho, ktoré by boli v rozpore s týmito VOP na vzťah vzniknuvší pri použití nákupného portálu www.nutiva.sk je výslovne neprípustná. 
 4. Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje - názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a/alebo telefonický kontakt  na kupujúceho.
 5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci „odklikol“ a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.
 6. Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez nákupný portál. Táto objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej odoslania predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez nákupný portál prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim podľa čl. IV bod 1 VOP a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy.
 7. Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje ( t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maile predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru (v texte ďalej aj „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa čl. V. VOP v spojení s čl. VIII VOP. V elektronickej správe, predmetom ktorej je akceptácia objednávky kupujúceho sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa, Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, prípadne link v e-maile na tieto informácie a dokumenty. Aktiváciou tohto linku v e-maile sa tieto informácie a dokumenty kupujúcemu zobrazia a kupujúci má právo si ich aj uložiť alebo si dané dokumenty môže stiahnuť na adrese: https://www.nutiva.sk/vseobecne-obchodne-podmienky 
 8. Zmena v objednávke: ak predávajúc i nebude spôsobilý z objektívnych príčin akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (napr. 1 zo 4 položiek nebude dostupná) alebo ak navrhne zmenu jej obsahu (druhu tovaru, množstve tovaru a pod.) alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas v lehote 2 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Po túto dobu budú dostupné položky z objednávky kupujúceho rezervované pre kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v časti, na ktorú sa tá-ktorá zmena vzťahovala a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.
 9. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa čl. VIII VOP.
 10. Za účelom zabezpečenia vysokej miery bezpečnosti a efektivity pri vykonávaní objednávok si predávajúci vyhradzuje osobitné právo, aby pri neobvyklých objednávkach - objednávky s neobvykle vysokým množstvom kusov toho istého tovaru, objednávky s neobvykle vysokým množstvom kusov rozdielnych tovarov, vykonanie objednávok tým istým objednávateľom v neprimerane krátkom čase, vykonanie objednávok rozdielnymi objednávateľmi v neprimerane krátkom čase (v texte ďalej aj „podozrivé objednávky“) vyžiadať si od objednávateľa/kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, krátkej textovej správy alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná pri podozrivej objednávke predávajúcim vyžiadanú dodatočnú autorizáciu požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zrušuje od začiatku.

 

Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci - spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Ak sa tovary dodávajú oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď kupujúci spotrebiteľ alebo ním určená osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí okolnosť spočívajúcu v tlačovej, systémovej, ľudskej, dodávateľskej alebo inej vade ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je spôsobilý dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej nákupnom portály alebo z dôvodov vyššej moci, bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).
 5. Kupujúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru. Možnosti odstúpenia kupujúceho po prevzatí tovaru sú uvedené vo VOP a v právnych predpisoch. 
 6. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci- spotrebiteľ informujte predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – písomne a teda listinou zaslanou na adresu PUBLIX s.r.o., so sídlom na ul. Moyzesova č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868 alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie – mailom na adresu reklamacie@nutiva.sk Na tento účel môže kupujúci - spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovom sídle /nákupnom portáli predávajúceho. https://www.nutiva.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

  1. Platby predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie kupujúceho spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy, pričom ich úhrada bude vykonaná rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov).
  2. Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcim spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Tovar musí byť doručený späť na adresu PUBLIX s.r.o., Vysielač 484, 082 53 Petrovany, IČO: 46 918 868, Slovenská republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty.
 1. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci - spotrebiteľ, pri zmluve na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci - spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z..
 3. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený kupujúcemu nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v súlade s VOP a právnymi predpismi. Na základe tejto dohody sa kúpna cena vráti bankovým prevodom na pôvodný účet kupujúceho spotrebiteľa.
 4. V prípade vrátenia poškodeného tovaru používaného nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu náhradu škody, resp. iné zákonné nároky. Tieto nároky je oprávnený započítať si oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny, s výnimkou tovaru vráteného z dôvodu preukázaných záručných vád.
 5. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných prípadov: a) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Prílohou VOP je aj Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, ako aj Vzorový formulár pre spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy. Tieto dokumenty si kupujúci môže stiahnuť z nasledovnej adresy/linku https://www.nutiva.sk/vseobecne-obchodne-podmienky

 1. Predávajúci týmto pri uzavretí zmluvy poskytuje spotrebiteľovi Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a Vzorový formulár na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri dodaní tovaru.


Čl. VII

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy). Cena tovaru na portáli je uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. Daň z pridanej hodnoty je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi.
 2. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa čl. VIII a násl. VOP, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.
 3. Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na nákupnom portáli pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.
 4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov dopravy tovaru (spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na nákupnom portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov):
 • hotovostne pri prevzatí tovaru (dobierka) – kúpna cena a náklady dobierky i prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku v procese objednávania tovaru,
 • hotovostne vkladom na účet predávajúceho pred expedíciou tovaru – vopred – kúpna cena a náklady dopravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru,
 • bezhotovostne úhradou na účet predávajúceho v momente vytvárania objednávky alebo po akceptácii objednávky – kúpna cena a náklady prepravy tovaru sú uvedené v nákupnom košíku pri objednávaní tovaru. 
 1. Pri platení je ako variabilný symbol nutné uviesť číslo objednávky kupujúceho. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol pri platbe má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené, pričom kupujúci sa dostáva do omeškania s plnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu odo dňa, kedy takto uviedol nesprávny variabilný symbol.
 2. Splatnosť kúpnej ceny:
  1. pri zvolení bezhotovostnej platby alebo hotovostnej platbe vkladom na účet predávajúceho: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr do 2 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy v zmysle čl. III bod 8 zmluvy a pred prevzatím tovaru spôsobom podľa čl. VII. VOP; kupujúci je oprávnený zaplatiť už pri vystavení a odoslaní objednávky predávajúcemu s tým, že platba sa zaúčtuje ako preddavok na kúpnu cenu a nákladov dopravy tovaru, avšak kupujúcemu sa odporúča, aby platil až po akceptácii objednávky predávajúcim (uzatvorení zmluvy),
  2. pri hotovostnej úhrade pri doručení tovaru na dobierku: kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu.
 1. Cena za dobierku:
 • Dobrieka je nadštandardná služba spoplatnená - cena za dobierku 2€ (s DPH)
 1. Cena pri platbe vopred ( prevodom na účet) alebo platbe kartou:
 • ZADARMO
 1. Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
 2. Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.
 3. Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi a VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.
 4. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
 5. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“), platí len do vypredania zásob a teda je obmedzená množstvom daného tovaru v akcii. Po jeho vypredaní (a v prípade, ak zákazník objednal väčšie množstvo) má predajca právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežnej cene, pokiaľ je tento dostupný na sklade. Zákazník má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.

 

Čl. VIII

Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

  1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote 14 pracovných dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území krajín v Európskej únii) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia EÚ alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.
  2. Ak nebudú pri platbe prevodom pripísané peniaze na bankový účet do 3 pracovných dní, objednávka bude automaticky stornovaná.
  3. Tovar dostupný SKLADOM - objednávka prijatá do 12.00 hod. v pracovné dni je expedovaná v ten istý deň kuriérom.
  4. Tovar objednaný na dobierku expedujeme ihneď (ak je tovar skladom a objednávka je prijatá do 12.00 hod v pracovné dni)
  5. Cena prepravných služieb Slovensko,(Ceny sú uvedené s DPH)

 

 

Kuriér SR
Hodnota objednávky od Hodnota objednávky do Od hmotnosti balíka Do hmotnosti balíka Cena vrátane DPH
0 € 70 € 0 kg 5 kg 3,60 €
70 €   0 kg 5 kg 0 €
         
0 € 70 € 5 kg 10 kg 4 €
70 €   5 kg 10 kg 0 €
         
0 € 70 € 10 kg 20 kg 7 €
70 €   10 kg 20 kg 4 €
0 € 70 € 20 kg 30 kg 8 €
70 €   20 kg 30 kg 5 €
         
0 € 70 € 30 kg 40 kg 10 €
70 €   30 kg 40 kg 6 €
         
0 € 70 € 40 kg 50 kg 14 €
70 €   40 kg 50 kg 8€
         
0 € 70 € 50 kg 60 kg 16 €
70 €   50 kg 60 kg 10 €
         
    60 kg 80 kg 14 €
    80 kg 100 kg 18 €
    100 kg 120 kg 20 €
    120 kg 150 kg 22 €

 

Zásielkovňa SR
Hodnota objednávky od Hodnota objednávky do Od hmotnosti balíka Do hmotnosti balíka Cena vrátane DPH
0 € 70 € 0 kg 5 kg 2,40 €
70 €   0 kg 5 kg 0 €

 

Kuriér ČR
Hodnota objednavky od Hodnota objednavky do Od hmotnosti balíka Do hmotnosti balíka Cena vrátane DPH
0Kč 2000 Kč 0 kg 5kg 120 Kč
2000 Kč   0 kg 5 kg 0 Kč
         
0 Kč 2000 Kč 5 kg 10 kg 150 Kč
2000 Kč   5 kg 10 kg 0 Kč
         
0 Kč 2000 Kč 10 kg 20 kg 200 Kč
2000 Kč   10 kg 20 kg 120 Kč
         
0 Kč 2000 Kč 20 kg 30 kg 225 Kč
2000 Kč   20 kg 30 kg 150 Kč
         
0 Kč 2000 Kč 30 kg 40 kg 280 Kč
2000 Kč   30 kg 40 kg 180 Kč
         
0 Kč 2000 Kč 40 kg 50 kg 340 Kč
2000 Kč   40 kg 50 kg 240 Kč
         
0 Kč 2000 Kč 50 kg 60 kg 450 Kč
2000 Kč   50 kg 60 kg 280 Kč
    60 kg 80 kg 350 Kč
    80 kg 100 kg 500 Kč
    100 kg 120 kg 555 Kč
    120 kg 150 kg 610 Kč

 

Zásielkovňa ČR
Hodnota objednavky od Hodnota objednavky do Od hmotnosti balíka Do hmotnosti balíka Cena vrátane DPH
         
0 Kč 2000 Kč 0 kg 5 kg 99 Kč
2000 Kč   0 kg 5 kg 0 Kč

 

 • pri nákupe tovaru do 10kg a nad 70 eur v rámci SR je DOPRAVA ZDARMA!
 • pri nákupe tovaru nad 10kg a nad 70eur je cena dopráv upravovaná podľa aktuálneho cenníka dopravcu.

 

  1. Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru.
  2. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na nákupnom portály, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. 
  3. Za účelom efektivity dodania tovaru pre kupujúceho si vymedzuje predávajúci osobitné právo, zmeniť kupujúcim v objednávke vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmienok zmluvy podľa čl. VI bod 4 VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu. Zmena nákladov dopravy v dôsledku zmeny spôsobu prepravy nebude v neprospech kupujúceho.
  4. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy).
  5. Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi za účelom riadneho a včasného dodania tovaru a informovania o jeho dodaní. Kupujúci je povinný byť osobne prítomný na ním v objednávke uvedenom mieste dodania tovaru, alebo je povinný zabezpečiť osobu oprávnenú na prevzatie tovaru v zmysle čl. VII bod 5 VOP, inak je v omeškaní s plnením povinnosti prevzatia tovaru.
  6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi/doručovateľovi/špedičnej firme svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu, ktorý na dodacom liste uvedie dôvod nedodania tovaru.
  7. Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť nárok na náhradu všetkých nákladov súvisiacich s opätovným doručením tovaru, ako aj s jeho uskladnením a ostatnými nákladmi, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.
  8. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.nutiva.sk Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.
  9. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 hodín písomne oznámiť dopravcovi i predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je transportné balenie opatrené originálnej páskou bodka, ktorá je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.
  10. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nebude predávajúci prihliadať .
  11. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.

 

Čl. IX

Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

 1. Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a/alebo na osobu, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 2. Predávajúci vybavuje reklamácie, ktorých účastníkom je kupujúci - spotrebiteľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.
 4. Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodborným alebo nesprávnym alebo uskladnením.
 6. Kupujúcemu zaniká záruka aj v prípade ak je odstránená plomba z tovaru alebo ak bude vykonaný zásah do tovaru.
 7. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne na adrese: PUBLIX s.r.o., Baliareň Petrovany, Vysielač 484, 082 53 Petrovany, predložením tovaru a dokladu o kúpe.
 8. K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.
 9. Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.
 10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to umožňuje povaha veci. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 11. Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy, či dokladu o ukončení reklamačného konania, si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru za nový tovar alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.
 12. Ak si kupujúci neprevezme vec v lehote 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 0,20€ za každý deň uskladnenia.
 13. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpi,
 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
 2. U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetických výrobkov, ktorých minimálna trvanlivosti presahuje 3 mesiace. U týchto výrobkov sa uvádza údaj o dobe, počas ktorej je možné výrobok po otvorení používať, bez toho aby prišlo k poškodeniu spotrebiteľa. Táto informácia je vyznačená symbolom otvorenej nádobky na krém a údajom o dobe (v mesiacoch alebo rokoch). U drogérie sú uvádzané šarže.
 3. Orgán dozoru pre e-shop: Inšpektorát SOI Košice, Vrátna 3, 043 79 Košice, tel.: 055/6220 781, e-mail: ke@soi.sk

 

Čl. X

Ochrana osobných údajov

 1. Obchodná spoločnosť PUBLIX s.r.o., so sídlom na ul. Moyzesova č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 31004/V ako predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré kupujúci na nákupnom portáli www.nutiva.sk zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii, či registrácii v zmysle obsahu čl. IV bod 3 VOP. 
 2. Predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (v texte ďalej aj „ZoOOÚ“)
 3. Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne dátum alebo rok narodenia. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál, správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov,
 • identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy,
 • plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH.
 1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je ZoOOÚ, iný všeobecne záväzný právny predpis a/alebo súhlas kupujúceho podľa ZoOOÚ. Tieto údaje a súhlas poskytuje kupujúci dobrovoľne. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť ani doručiť doklad o nákupe. Kupujúci poskytuje súhlas a predávajúci informuje kupujúceho, že poskytnuté osobné údaje môžu byť:
 • poskytnuté tretím osobám v nevyhnutnom rozsahu za účelom prípravy, plnenia a kontroly zmluvy, plnenia práv a povinností,
 • sprístupnené príjemcom, ktorí sa podieľajú na príprave, realizácii nákupnej objednávky, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého kupujúcim, .
 • v nevyhnutnom rozsahu zverejnené na našich prevádzkach, informačnom letáku a/alebo na portáli výlučne, ak kupujúci bude výherca v súťaži/akcii.
 1. Kupujúci udeľuje súhlas aj k spracovaniu poskytnutých údajov, ktoré nemajú povahu osobných údajov.

 

Poučenie:
Ako dotknutá osoba má kupujúci práva najmä podľa § 28 a iné ZoOOÚ. Na základe písomnej žiadosti doručenej na adresu predávajúceho má kupujúci právo najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o kupujúcom spracúvané a namietať voči spracúvaniu osobných údajov kupujúceho, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez súhlasu kupujúceho, a žiadať ich likvidáciu. Ak predávajúci má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť kupujúcemu povinné informácie a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, registráciou vyjadrujete súhlas, aby sa kupujúcemu tieto informácie poskytli formou e-mailovej alebo sms správy na poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

 

Vyhlásenie:

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v obchodnej spoločnosti PUBLIX s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám, pokiaľ vo VOP nie je uvedené inak. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu www.nutiva.sk, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

 

Poučenie:

Prostredníctvom služby zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "tvoja@nutiva.sk", alebo na uvedenej adrese PUBLIX s.r.o., so sídlom na ul. Moyzesova č. 36, PSČ: 040 01, Košice, IČO: 46 918 868 

 

Čl. XI

Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu (mailovú, textovú ako aj písomnú) a zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov odo dňa uzatvorenia tej-ktorej kúpnej zmluvy (v texte ďalej aj „archivovaná zmluva“).
  2. Kupujúci berie na vedomie, že archivovaná zmluva tomuto nie je dostupná.
  3. Na uzatvorenie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk. 
  4. Kupujúci je oprávnený podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. na dobu do okamihu jej zrušenia postupom podľa zmluvy, VOP a právnych predpisov. 
  5. Minimálna dĺžka trvania záväzkov kupujúceho spotrebiteľa zo zmluvy je určená právnymi predpismi SR, VOP a zmluvou.
  6. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu a/alebo sms správy) na e-mailovú adresu uvedenú v čl. II bod 1 VOP, resp. telef. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím. Zásielka sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby GEIS Slovakia budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim (sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).
  7. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť na ostatné ustanovenia zmluvy a/alebo VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.
  8. Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.
  9. Rozhodným hmotným a procesným právom ( governing law ) je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
  10. Všeobecné obchodné podmienky sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho a je možné do nich nahliadnuť aj v sídle predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a „odkliknutím“ tlačítka s označením súhlas so znením VOP na www.nutiva.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (čl. XI VOP ), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Podmienky ochrany osobných údajov

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz